FintechIL קהילת

קהילת FintechIL הוקמה בחודש נובמבר 2021 ביוזמת משרד הכלכלה ובהשתתפות משרד האוצר, בנק ישראל, רשות ניירות ערך, רשות החדשנות ומטה ישראל דיגיטלית.
חזון הקהילה הוא לקדם חדשנות במגזר הפיננסי בישראל, כדי להעניק לציבור הרחב ולעולם העסקים הישראלי נגישות מרבית למגוון רחב של שירותים מתקדמים, איכותיים ותחרותיים, לממש את הפוטנציאל של התעשייה כמקור של צמיחה כלכלית, של תעסוקת עובדים איכותיים וכענף יצוא.
במכרז לניהול הקהילה זכתה עמותת City TLV.
מטרות הקהילה:
1. לסייע למוסדות הפיננסיים הוותיקים לאמץ, לקדם ולנהל תהליכי חדשנות
2. לסייע לגורמי הממשל בישראל לאמץ, לקדם ולנהל תהליכי חדשנות בפעילות הפיננסית שלהם
3. להעניק ליזמים בעולמות הפינטק והאינשורטק כלים שיסייעו להם לקדם את מיזמי החדשנות שלהם
4. לקדם ממשקי עבודה יעילים בין הרגולטורים הפיננסיים לתעשייה
5. למפות חסמים שמונעים או מאטים אימוץ חדשנות פיננסית בישראל
6. להביא לצמצום הפער בשימוש באמצעים טכנולוגיים ע”י אוכלוסיות בעלות מאפיינים דמוגרפיים מיוחדים
7. ליזום שיתופי פעולה ושיתוף ידע בין כל השחקנים השונים המרכיבים את האקו-סיסטם

:צוות הקהילה

IRIS

איריס גולני
מנהלת תחום פינטק

שמואל בן טובים
מנהל הקהילה

להצטרפות

Contact Us: